สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

แบบฟอร์มของหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์ม SWI-001 แบบฟอร์มขอรับบริการ การออกแบบและพัฒนาระบบ ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์ม SWI-002 แบบฟอร์มแจ้งผลการสำรวจความต้องการ ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์ม SWI-003 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์ม SWI-004 แบบฟอร์มประเมินผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์ม SWI-005 แบบฟอร์มส่งมอบงาน ดาวน์โหลด
6 แบบฟอร์ม SWI-006 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลด
7 แบบฟอร์ม SWI-007 ใบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ดาวน์โหลด
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 3 อาคาร Q (ห้อง Q304)
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ (4108, 4110)